دایره مینا

منتخب آثار وپژوهشهای دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار وپژوهشهای دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

مجموعه مقالات. اشعار وآثار علمی .پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی دکتر حمیدرضا ابراهیم زاده

بررسی عوامل رشد طلاق

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۰۰ ب.ظ

*گفتگو :
بررسی عوامل رشد طلاق
 درخبرها آمده است که  درهرساعت19 طلاق در ایران رخ می دهد.

رشد معنا دارطلاق درجامعه ی ایرانی اسباب نگرانی را برای نخبگان فراهم کرده وباعث رکود رغبت به ازدواج گردیده است
در جستجوی علل پیدایش و افزایش بحران ها و جدایی ها در کانون خانواده چه دلایلی را دخیل می دانید ؟ و راهکارتان چیست.
متشکرم


اوست پیوند دهنده ی قلب ها

وازنشانه های خدا این است که برای شماهمسرانی از جنس شما آفرید که درکنارآنها آرامش یابید ومیان شما محبت  ومهرورزی گذاشت. واین نشانه ای برای اهل خرد است.- سوره ی روم آیه ی21

وازاین رو انسان درپرتو ازدواج  به آرامش و تکامل رسید

 وطلاق مبغوض ترین حلال  درنزد پیامبر رحمت گردید.خانواده به عنوان  مقدس ترین نهاد اجتماعی ومهمترین تشکیلات جامعوی درهمه ی باورها وادیان وتمدن ها مطرح است

شیوع طلاق درجامعه آلارم های متعددی درحوزه ی بررسی های جامعه شناسانه  دارد

همانند لکه ها وکهیرها وجوشهای سطح پوست که علائم آلرژیک یک بیماری است

 درهمین اشل و زاویه طلاق هم علائم یک بیماری فوق حاد  جامعوی است.

معمولا خانواده ها دربدو ساختار تشکیلات سازمانی خانواده  دارای  آیین نامه  وگفتمان و برنامه ی مهندسی شده  برای رهیافت و ثبات قوام وراهکار وچشم اندازهایی هستند که به واسطه این گفتمان ونقشه ی راه،  زندگی جدید ی  را برپایه ی  هنجارها وباورهای بنیادین  توافق می کنند وخانواده ای نو پایگذاری می شود و یادراثر ندیده گرفتن  این چشم اندازروباورها وقواعد  ویا قوانین حرکت  ، تشکیلات مقدس خانواده به بن بست وانحطاط می رسد

عدم حرکت درمسیر باورهای تشکیلات خانواده. عدم صداقت در ساختار بدوی این تشکیلات وعدم تداوم وفا داری وپایداری درباورهای نخستین بزرگ ترین عامل رکود این تشکیلات مقدس است

وازاین رو طلاق درکلیت نشانه ی   بیماری جامعوی است که از دوسمت به این موضوع سوق داده شده است.

 عیب گاه نخست سستی وعدم غنای باورهای اصیل افراد خانواده باعث وبانی طلاق است. که یک زندگی را برپایه ی عشق ومودت وآرامش خواهی تشکیل دادند ولی به علت  فقر وعدم  بلوغ باورها  به کینه  ومشقت وانفکاک  رسیدند

 طلاق دراین حالت  بغض ونفرتی است که از زوایای یک رابطه ی عاشقانه  یا رابطه محبت آمیز بوجود آمده است. 

به نگاه من طلاق  درایران ناشی از تغییرآنی ونا بهنجار در سبک زندگی است . که چشم انداز وقرار مدار های اولیه زندگی وتشکیلات خانواده با آن در تعارض است.

اگر  در مهندسی گزینش دقت بیشتر  وانتخاب آگاهانه تر ومعنوی تری نسبت به فرد مورد نظر خرج بدهیم. درآینده  سطح توقعات معنوی ومادی وجایگاههای مشخص اعضا به سمت تحول ورونق می رود نه  سقوط وانحطاط.

ماهواره . واوضاع بد اقتصادی  دراین مقطع درجای خود بهانه ای بیش نیست. اما بی تاثیرهم نیست.همه ی این عوامل وتوفانها سنگ محک یک زندگی  هستند. کسی که با نداری قهر می کند.

کسی که بایک برنامه ماهواره ای وابسته  ی فکری آن شبکه ها می شود بالطبع باور درستی از زندگی وهنجارهاوفهم تشکیلاتی یک خانواده را ندارد و قطعا زیر ساخت لازم را هم برای امر همسری نداشته است.

وقتی فکر واعتقادی که متضاد با قوام خانواده ی اسلامی وایرانی است گوش کردن ودل دادن وسرگرم شدن باآن تفکر قطعا باعث براندازی بنیان آن خانواده می شود. اما اگر بنیانهای مستحکم اعتقادی  یک خانواده ماهواره وسبک غلط  ومتعارض باآرمانها وهنجارهای خودش را ببیند آن را نشخوار نکرده  طرد می کند.

دقیقا عنصرچشم انداز زندگی  ووفا از جایی آسیب می بیند که  گرانیگاه  فکر وشعور سازمانی خانواده است .

مثلا   دوست داشتنی های مشترک درآن زندگی وجود ندارد یا به علت بی تفاوتی وبی مبالاتی ازبین رفته باشد ویا دیگر مشوق ومحرکی برای تحمل  مشقات زندگی  وجود ندارد و...

متاسفانه دربدو شکل گیری فهم دوست داشتنی ها مفهوم عشق کلا غلط ترجمه شده وهرشخص ویا بی شخصیتی که درخود خلا روحی و  تمایلات تنهایی وهوسهای شخصی خود را بخواهد با توجه به سائقه های آنی طرف مقابل برای پر کردن خلا هایش اورا  همسفر زندگی خویش برمی گزیند وخودخواهانه ومقطعی وگذرا  به زندگی می نگرد وازهما ابتدا با توجه به  شدت نیاز وخلا هایش  نرد عشق می زند واین غلط است

به کسی میگوئیم نفس من. عشق من که همه ی ابعاد مشکلات ونداری وبیماری اورا هم مد نظر می گیریم نه با توجه داشته هایش در حوزه جذابیت. مادیات  و....به او بگوییم عشق من. اگه  این جذابیت ها مقطعی و صوری و محدود بود طبیعی است که گزاره ی عشق ته می کشد و قرص خیانت طلوع می کند  وطلاق رخ می دهد...

اما علت و بعد محیطی ویا  فشارهای خارجی که باعث طلاق می شوند علت تامه وکاملی ندارند ومانند  تعلق خاطر به ماهواره  قابل طرد وتعدیل هستند. فشار اقتصادی  حاکم برجامعه برای اغنیا اهمیتی ندارد ودقیقا طلاق اغنیا هم به همین منوال زیاد است. اما فشار اقتصادی بر بخش  پر توقع جامعه تاثیرات بسیارمنفی بر روندپایداری وثبات  تحول یک خانواده دارد.

 توقعات نا به جا وناهنجار معنوی و مالی  ناشی از چشم وهم چشمی،همین حالت را دارد،که توقع ناشی از فقرمعنوی براغنیا این ناهنجاری را دامن می زند. مانند خیانت به همسر برای   ایجاد روابط دل انگیز عاشقانه  با همسری جوان تر وزیبا تر ویا لوند تر و...

عدم درک متقابل  واشراف به حقوق فردی و شهروندی  و عدم درک حریم ووظایف همسری مسبب الاسباب همه ی طلاقهاست

اعتیاد  یکی ازهمسران و وبیکاری سرپرست خانواده  هم اسباب براندازی یک خانواده را فراهم می کند

عدم محبت متقابل   وکمبودهای ناشی از مهرورزی برای همسران باعث دلزدگی وخستگی وحتی  خیانت  می شود

نداشتن اتاق خواب موفق ومفید  وعدم آگاهی به ارضای صحیح غریزه ی جنسی نیز دربراندازی یک خانواده نقش مهمی را دارد.

بدیهی است که مجموعه ی مقدس خانواده ی موفق درخود  آئین نامه ی مدون و هنجارها  و باید ها و نبایدها و خطوط قرمز مشخصی دارند که عدول ازآن باعث  نگرانی ویا آسیب رساندن به بنیانهای  ارزشمند خانواده می گردد. و رعایت همه ی  هنجارهای  ارزشی  وقوانین ریز و درشت خانواده باعث تقویت بنیه ی تشکیلات خانواده می شود وافزایش محبت روزافزون  بین افراد خانواده در این صورت آنها را به خانواده ی موفق وخوشنام  مبدل خواهد کرد.

والی الله المصیر

حمیدرضاابراهیم زاده

  25شهریور1394


* تمامی حقوق مربوط به این اثر در انحصار مولف محفوظ  است

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۲)

کتاب های آخرالزمان خانواده "تمدن بچه ننه" و در جستجوی عقل تالیف استاد علی اکبر خانجانی در اینترنت منتشر شده است.

دانلود رایگان است.

مرگ عاطفی :
دیگه تو چشم هاش نور نیست . دیگه بارفتارش جاذبه نداره . دیگه مرا دوست نداره دیگه تند و تلخ و شور و کم نمک براش مهم نیست . دیگه حتی با هم چایی نمی خوره . دیگه برای اشک هام ارزش قایل نیست .
اشک دوباره مثل بارون بهاری رگباری دشت صورتش پر آب کرد . با خودش گفت : من کجا توسری خور و بی قراره بودم که نتوانستم درک اش کنم . من کجا اهل جر و بحث هستم که اینقدربی محل بهم شده . عصبانیت خودش برای این مرگ عاطفی بین خودش و شوهری را باید چاره می کرد . به خود غرید ببین بلد نبودی پیشگیری کنی ! حداقل مداوا کن ! مدارا کن . صادق و صمیمی باش .
فرشته نجات زندگی ات نه زندگیتان باش ! با تو مهر بانو . از معجزه مهرت غافل شدی ؟! چرا ! مرد لجوج و غیر قابل نفوذات را که مثل سنگ شده دوباره آب کن ! با تو ام مثل قطره آبی شفاف روی این سنگ منیت اش چکیده شو  تا ببینی چطور او نیز قطره می شود و با تو قطره بزرگ تری خواهد شد . اقتدارش را بخشیدنش ، با چشم بستن به عیوب اش به او بر گردان . نگذار که سر خود سری هایش به هدف مشترک تان نرسید .
پس دلت تپ تپ کند و استدعا و التماس از تو دارم به زندگی تان از پس این پرده رنجش ها نور بزار . مهر بزار . ولی بدون هیچ منتی بلدی ؟
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی