دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

آخرین مطالب

عوارض و هزینه های توسعه پذیری

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷ ق.ظ


در توسعه پذیری همراه با همگام سازی جهانی  ، مقتضیات و تحولات و خاستگاههای  مهم اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی واقتصادی  بین المللی  وجود دارد  که  یکی ازعمده ترین دلایل فرار از توسعه پذیری و یا عدم توسعه یافتگی به شمار می آید .

درحقیقت اصل همگام سازی جهانی توسعه باعث فراراز پیشرفت پویا وپایدار ویا رکود وعدم توجه به توسعه پذیری است

به دلیل  آنچه را که تفاوت های ماهوی حوزه های جهان بینی فکری و اعتقادی و اقتصادی  و فرهنگی واجتماعی جوامع  می نامیم ، مدل های متفاوت ومتنوعی در سبک زندگی (Life style) جوامع وسطح زندگی و نوع گفتمان وسلوک و جهانبینی  بومی مردم در زیست بوم آنان وجود دارد. که  نوع وسطح  نیازها وچگونگی معاشرت آنان را تحت شعاع خود قرار می دهد.

بنا براین ممکن است درپاره ای ازمباحث توسعه پذیری  همه جانبه وهمگام  با معادلات جهانی بدلیل تعارضات جامعوی  با عدم اقبال ملی ویا عدم پذیرش قانون اساسی  آن جوامع  روبرو شود.

با بررسی تفاوت های فرهنگی واجتماعی  ملل مختلف  درمی یابیم که همگونگی وپیوستگی  تفاوت ها دشوار و یا اجتماع نقیضین محال است.

مثلا  : جامعه ی  ایرانی با مجموعه مختصات هویت ایرانی وجهانبینی الهی واسلامی  تعارضات فراوانی با ساختارجوامع تبتی وبودایی دارد.

مباحث اولیه اعتقادی جامعه بودایی وتبتی از توحید  وماهیت پروردگار گرفته تا حلیت خوردنی ها وآشامیدنی ها تعارضات فراوانی را درپذیرش قواعد فرهنگ   و به تبع در حوزه های اقتصادی حجم مبادلات تجاری در کالاهای مصرف فرهنگی و خوراکی  با آنها خواهد داشت.

باورها ورسوم وعادات زندگی جوامع  تفاوت ها وتعارضاتی را باسایر ملل وجوامع ایجاد می کنند که  همین تعارضات،باعث  ثقالت ویا سنگینی معاشرت اجتماعی واقتصادی آنان نسبت به یکدیگراست.

اما بخشهایی ازتمنیات و آمال ملی  وفرهنگ ها ورفتارها و قوانین بشر دوستانه ی جوامع تبتی با جامعه ایرانی مشترک و یا سازگاراست.

معمولا دولت ها میادین مشترکی رادر حوزه های  سیاسی واجتماعی واقتصادی ورفتارهای فرهنگی  جستجو می کنند و روابط خود را با کشورهای دیگر گشایش می دهند و مثلا : حجم مبادلات تجاری واقتصادی در تسلیحات. خدمات صنعتی وصنایع دفاعی  و سایر صنایع  پزشکی وسوخت و ارزاق ... را تعیین و افزایش می دهند.

لیکن همچنان تعارضات جامعوی مهمی ، درحوزه ی بینش های اجتماعی واعتقادی واقتصادی و فرهنگی ملل می توان جست که  روابط کشورها  ویا جوامع را تحت شعاع قرار می دهد.

مثلا : کشورمیانمار( برمه)    بارویکرد نسل کشی مسلمانان و به آتش کشیدن جان ومال و زندگی مسلمانان بومی  این کشور ، جنایات  ضد بشری مرتکب شده و یا تعارضات علنی  و مخاطره انگیزی را به جهان مخابره کرد . طبیعی است که روابط اینگونه کشورها با کشورهای توسعه یافته ویا جوامع متمدن  مسدود ویا درحد ضعیفی برقرارمی شود که عموما سفارت خانه وسفیری هم ندارند.

بزرگترین دلیل قطع روابط  اقتصادی وسیاسی  کشورها با یکدیگر مناقشات حوزه حقوق بشر یا مداخلات در مسائل داخلی یکدیگر ویا فتنه انگیزی آنان نسبت به یکدیگراست که نشان دهنده ی تعارض درباورها ی  جامعوی است.

معمولا جوامع توسعه نیافته وعقب مانده درخود  ضمختی ها ویا آشوب های ضد بشری فراوانی دارند که به مذاق جوامع مدنی ناخوشایند ونامطبوع است و به همین دلیل ارتباطات  اجتماعی واقتصادی بسیار کمی  فی مابین آنان صورت می گیرد

جوامعی که درآنها  گروههای  فاشیستی وتروریستی به هرجنایتی مرتکب می شوند اغلب جایگاهی دربین جوامع مستقل ومتمدن ندارند.

البته روابط   گروهها ی تروریستی با کشورهای توسعه یافته می تواند با واسطه گری پنهان  قاچاقچیان سلاح وانسان ومواد مخدر صورت پذیرد که درقانون همه ی جوامع به عنوان جرم  شناخته می شود و این رابطه محکوم به خطر وخطا ورسوایی است.

به دنبال واکاوی  رسوایی های مالی بسیاری  نخبگان سیاسی وسران دولتی  کشورهای خاص، درمی یابیم که رابطه ی مخفیانه ی  آنان با گروههای عقب مانده ویا تروریست ها  افشا شده ویا در معاملات وداد وستد های پنهانی ونامشروع ویا غیررسمی  با همدیگر دچار تشتت شده اند.

بنابراین تضاد درباورها وسبک زندگی باعث می شود که ملل واقوام مختلف بوجود بیایند و برای یکرنگ کردن ویا پیشرفت متحد الشکل جوامع،  چرخ های توسعه ی پایدار جهانی  دچار لغزش ویا لنگش باشد.


نتیجه تصویری برای توسعه پایداراگرچه همواره  مدل توسعه ی جوامع پیشرفته وپویا با لحاظ همه ی فعالیت های نیک اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی با جوامع پیشرفته ی دیگر با تفاوتهایی  همراه است .اما درنهایت نقاط مشترک  مهم و فراوانی  بین آنان وجود دارد که می توان به مطالباتشان در حوزه ی صلح و امنیت پایدار و رفاه ملی وسلامت وبهداشت وآموزش های همگانی  جوامع  فوق اشاره کرد.

شاخص های مبارزه با رشوه واختلاس.شاخص های مبارزه با پولشویی و تورم ومبارزه با بی سوادی وخشونت و تروریسم و شاخص های میزان افزایش امید به زندگی. افزایش شغل  ودرآمد . افزایش تولید وبهره وری.شاخص های جرم وجنایات و... کاهش بزه های اجتماعی  وجرم وجنایت .کاهش رشوه واختلاس . کاهش تورم ونقدینگی . کاهش زندانیان . کاهش فقر وفلاکت . کاهش  بیکاری واعتیاد وطلاق و ....دارای ( نرم مشترک ) میانگین یکسان بین المللی است . که دغدغه ی همه رهبران سیاسی و سران دولت های جهان است وهمه ی جوامع جهانی  آن را پذیرفته و قبول دارند.

تمام اهداف وآرمانهایی که گفته شد اهداف وآرمان هایی است  که دولت ها توقع دارند به آن برسند درحقیقت نمودار  پیشرفت وتوسعه ی آنان محسوب می شود.

حرکت به سمت کاهش نرخ های تورم وبیکاری واعتیاد وجرم و زندانی و رشوه واختلاس و رانت خواری  وافزایش تولید و بهره وری اقتصادی  وتولید دانش و توسعه بانکداری بدون ربا  چیزی جز توسعه یافتگی نیست .

 ازآن سو با دقت در عمق باورها  و مشی اعتدال در سلیقه های اجرایی  وتوجه به نیازها وتطبیق وتسهیل وتنزیه وتطهیر  قوانین اساسی کشورها وتوجه ودقت وظرافت  دولت ها به  الزامات و پیوست های فرهنگی واقدامات مناسب آموزشی و در نهایت تحولات مثبت  جامعوی آن جامعه، پیشرفت پذیری رخ می دهد. و مهندسی فکری و فرهنگی واقتصادی واجتماعی وسیاسی جوامع  شکل می گیرد .

پیشرفت پذیری درصورتی رخ می دهد که همه جوانب حرکت برای  تحول اززیر ساخت های مطمئن و بستر مناسب برخوردار شده و تفاهمات  جهان شمول فرهنگی بین ملت ها  شناخته شود. وبرای کم رنگ کردن تفاوت های فرهنگی به تفاهمات فرهنگی توجه بیشتری شود وبرای کاهش هزینه های عوارض تضاد وتعارض به سمت باورهای مشترک  تنسک جست.

برای پیشگیری از جنگ ویا برخورد تمدن ها بهترین راه این است که مناقشات را رمزگشایی کرده وبرای رفع آن  منصفانه ودقیق تلاش کرد و با آراستن کرامت انسان و دل بستن به کرامت انسانی نقاط مشترک باورهای ملی را به همدیگر بشناسانند ونیازهای مشترک جوامع را ارزیابی  ودقت نظر قرار دهند و برمحورعدالت و محبت وکرامت انسان به سوی پیشرفت پایدار حرکت کنند.

مبتنی است که براین اساس سازمان های مختلف بین المللی درجهت اعتلای توسعه پایدار وصلح جهانی  تاسیس می شود


نتیجه تصویری برای توسعه پایدارساختار سازمان های بین المللی  براین است که نیازهای مشترک ملل را بررسی نموده و دولت ها وحکومت هارا به پاسداشت کرامت انسان وصلح جهانی وتوسعه وامنیت پایدار جهانی تشویق کنند

  سازمان فرهنگی یونسکو درخود اهداف بشر دوستانه را دنبال می کند. برنامه ها و مصوباتی که این سازمان پی گیری می کند درحقیقت  آموزش مردم جهان برای برون رفت از فقر همه جانبه وترویج آیین مهرورزی  وتوجه به محیط زیست و توسعه ی پایداراست

حتی موضوع المپیک با توجه به اساسنامه ی آن،نیز این هدف را دنبال می کند که ملت ها با فرهنگ و آداب و رسوم هم آشنا شوند. ودرحقیقت آرمان  بلند  بازی ها ورقابت های المپیک ویا سایر برنامه های بین المللی  آشنایی وتوجه به همزیستی مسالمت آمیز واحترام  متقابل به  زبان  و نژاد  یکدیگر ونوع دوستی وآشنایی ملل با فرهنگ وآداب ورسوم یکدیگر وصدور اندیشه ها و کمک های بشردوستانه است. همچنانی که سازمان جهانی صلیب سرخ  فعالیت هایش را به کمک به همنوع ونجات انسانها معطوف کرده است.تصویر مرتبطمهمترین عنصر پویش و حرکت ،و اساسی ترین قوه ی محرکه ی حرکت به سمت  پیشرفت  پویا و پایدار و همه جانبه ی  جهانی در این است که همه مردم ازآموزش  همگانی ودسترسی به دانش بدون تبعیض برخوردار بوده وازحقوق خود آگاه شده  ونسبت به آینده ورفاه خود وامنیت زمین وهمه اهالی زمین دغدغه داشته باشند.

والی الله المصیر

 

حمیدرضاابراهیم زاده

تهران

19/2/1389

 

تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ می باشد

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۱)

پرسید : چگونه ای؟ گفتم : چگونه باشم حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟ گفت : صعب باشد. گفتم : حال من هم چنین است! «عطار»
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی