دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

این سربازان

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۷ ق.ظ

 

آفرینش وهستی مطیع پروردگارند.

ابروباد ومه ومه وخورشید وهر جنبنده وساکنی به امر او و سربازاوست (فصلت11)

زمین وآسمان وهرچه که درآنهاست وبین آنهاست تحت امر خداست وهمگی سربازان خداهستند  (سوره فتح7)

خداوند برای عزت بشر، همه ی بهایم ومخلوقاتش را مسخر انسان فرمود تا اورا به عنوان جانشین برگزیده اش تکریم کند  ومنزلت و خرد قدسی اورا برای همه ی خلایق و فرشتگان مایه مباهات دانست.

درفصل تربیت وتحول بشر او سنت آزمایش برای امتیاز وارتقای مراتب را برایش درنظر گرفت ومرگ وحیات را بزرگترین  ابزار امتیاز یابی قرار داد.

وسیاست تنبیه وبلایا را نعمتی برای بازیابی و بازگشایی دریچه ی درک وفهم بشر قرار داد تا او به وجود چشم دل آگاه گردد.

همه ی قدرتها ونیروها را در دست جانشینان خود قرار داد ومسخر نمود تا  اسباب ترقی همنوعان ودرک لذت  وآسایش بشر فراهم گردد...

وقتی به زمین امر می کند می چرخد ومی گردد وبارور می شود ورونق می گیرد

ویا امرمی کند ای آسمان پاره شو. دریده می شود

 یاهنگامی که  زمین را امر می کند تا قارون بلعیده  شود

ویا هنگامی که امرکرد:  ای دریا بشکاف . می شکافد و..

ویا هنگامی که به آتش امرمی کند تا سرد وسلام باشد

ویا هنگامی که به مردگان امر می کند که زنده باشید

تمام خواسته هایش  شدنی است.هرچه بخواهد همان می شود

جان ومال ودل و آبرو وعزت ولذت وذلت بشر درتسخیراوست

اوکه به زنبوروحی می کند وبه باد امرمی کند تاخدمتگذار انسانیت باشد

می داند که چه کند تا پازل  بزرگی و فخر وکرامت  انسان کامل گردد

دربرابرمامورا نش توانایی هیچ مقابله ای نیست.

وبرای حفاظت ازخواص و اهل باور مامورانی از فرشتگان وآسمانیان وزمینیان گسیل می دارد تا حامی او باشند

حرف شنوی از خدا یاری کردن اوست. حق طلبی هزینه  هایی هم دارد وبردباری کفه ی دیگر حق طلبی است (سوره عصر)

خداوند مدافع کسانی است که باورش دارند (حج28)

خداوند باورهای نیک وگفتار نیک ورفتار نیک انسان را به بهای گزاف وقیمت بسیار مطلوبی می خرد

 همه ی کسانی که خدا را باوردارند ودرباورهایشان پایداری  می کنند برای یاری کردن شا ن فرشتگانی گسیل می شوند که نترسند وغصه نخورند  (فصلت30)

واین گونه است  که حتی باورهای خوش ما سربازان خدا هستند


حمیدرضاابراهیم زاده.

 15دی1393

 

********

منابع وپانوشت ها

 

سرباز خدا

 

 •آفرینش وهستی مطیع پروردگارند. ابروباد ومه وخورشید وهر جنبنده وساکنی به امر او و سربازاوست.

 

فصلت11

سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمین گفت خواه ناخواه بیایید   گقتند ما فرمانبردارتوایم

انعام 73

فرمانروایی از آن اوست

 

مائده 17

از آن خداست فرمانروایی آسمانها و زمین

مائده 40

آیا ندانستی که ای فرمانروایی آسمانها و زمین  از آن خداست

 

و انعام 3 

در آسمانها و زمین اوست که خداوند است

 

توبه 116وبروج 9

فرمانروایی آسمانها و زمین از ان خداست

 

بقره 107

آیا نمی دانی خدا فرمانروای آسمانها و زمین است

زمر 21

آیا ندیدی خدا از آسمان باران فرستاد  و آن را چون چشمه  سارهایی در زمین روان گردانیدآنگاه  کشته های رنگارنگ برویاند

حجر22

بادهای آبستن کننده را فرو فرستادیم

اعراف57

و اوست که پیشاپیش رحمت خود را با دها را بشارت می فرستد

روم 46

بادهای مژده دهنده

بقره 164

ابرهای مسخر

نبا 13

ابرهای باران زا

 

جاثیه 13

رام   ساخت آنچه در آسمانها و زمین است

حدید 1

خداوند را تسبیح می گویند هر آنچه در آسمان و زمین است

انبیا 79

کو هها را مسخر داوود گرداندیم و آنها و پرندگان با او تسبیح می گفتند

 

 •زمین وآسمان وهرچه که درآنهاست وبین آنهاست تحت امر خداست وهمگی سربازان خداهستند/(سوره فتح7)

بقره 29

 همه چیز در زمین و آسمان را برای شماآفرید

21 روم

همسرانی از جنس خودتان برایتان خلق کرد

22 بقره

زمین را فرش شما قرار داد

انعام 97

ستارگانن را برای شما راهنمایی در تاریکی قرار داد

یونس 67

شب راآرامگاه شما قرار داد

نحل 7

 برایتان از میانتان همسری قرار داد

طاها 53

زمین را آرامگاه ما قرار داد

فرقان45

شب را پوشش شما کرد

غافر 61و قصص 73

شب و روز را برای شما قرار دادیم

ملک 23و سجده 9

برایتان گوش و چشم و دل قرارداد

یس 80

از درخت سبز آتش قرار  داد

 

15 ملک

زمین را  رام شما کرد

 

نحل 12

و مسخر شما کرد شب و روز و خورشید و ستارگان  همه فرمانبردار امر اویند

 

ال عمران 83 وفرقان 2

هر چه در آسمانها و زمین است همه فرمانبردار اویند

129 ال عمران و 126 نسا

از آن خداست هر چه در آسمان و زمین است

 

ابراهیم 2

خدایی که هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست

حشر 24

هر چه در آسمانها و زمین است تسبیح گوی اویند

اسرا 44

هیچ موجودی نیست مگر آنکه او را به پاکی یاد کنند ولی شما ذکر و تسبیحشان را نمی فهمید

 

26 روم .و طاها 6

از آن اوست هر چه در آسمانها و زمین است و همه فرمانبردار اویند

 

 

 •خداوند برای عزت بشر همه ی بهایم ومخلوقاتش را مسخر انسان فرمود تا اورا به عنوان جانشین برگزیده اش تکریم کند  ومنزلت و خرد قدسی اورا برای همه ی خلایق و فرشتگان مایه مباهات دانست.

مومنین 14

فتبارک الله احسن الخالقین

تین 4

ما آدمی رادر نیکوتراعتدالی بیافریدیم

بقره 30

و چون پروردگارت به فرشتگان گفت در زمین خلیفه ای می آفریینم

 29 حجر

چون آفرینش را به پایان بردم از روح خود بر او دمیدم

30  حجر

فرشتگان همگی سجده کردند

 

 •درفصل تربیت وتحول بشر او سنت آزمایش برای امتیاز وارتقای مراتب را برایش درنظر گرفت ومرگ وحیات را بزرگترین  ابزار امتیاز یابی قرار داد.

ملک2

آنکه مرگ و زندگی را بیافرید تا بیازمایدتان که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است

بقره 124

پروردگار ابراهیم را به کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کار را به تمامی به انجام رساند

عنکبوت 2و3

آیا مردم پنداشته اند  که چون بگویند ایمان  آوردیم رهایشان می کنیم و دیگر نمی آزماییم شان2

هر آینه مردمی را که پیش از آنها بودند آزمودیم  تا آنان که راست می گویند  معلوم دارند و  دروغ گویان  را بشناساند

بقره 155 و 156 و 157

شما رابه اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و نقصان  در محصول می آزماییم و شکیبایان را بشلرت ده155

کسانی که چون مصیبتی به آنها رسید گفتند ما از آن خداییم و به او باز می گردیم156

صلوات و رحمت پروردگارشان بر آنان باد که هدایت یافتگان اند157

انبیا35

شما را باخیر و شر می آزماییم

نمل40

گفت این بخشش پروردگار من است تا مرا بیازماید که سپاسگزارم یا کافر

انفال 28

بدانید دارای ها و فرزندان وسیله ی آزمایش شماست

 

کهف7

ما هر چه در روی زمین است زینت قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدامشان بهتر است

 

 •وسیاست تنبیه وبلایا را نعمتی برای بازیابی و بازگشایی دریچه ی درک وفهم بشر قرار داد تا او به وجود چشم دل آگاه گردد.

بلد 4

که آدمی را در رنج و سختی آفریدیم

انشقاق 6

ای انسان تو در راه پروردگارت رنج فراوان کشیده ای

انشراح 5 و6

پس از پی دشواری آسانی ست5

هر اینه از پی دشواری آسانی ست6

 

 

ال عمران 154

آنگاه پس از اندوه خدا به شما ایمنی ارزاتی داشت

 

اعراف 168

و به نیکی ها و بدی ها آزمودیم شاید باز گردند

حجرات 3

کسانی که در نزد پیامبر خدا صدایشان را پایین می آورند خدا دلهایشان را به تقوا آزموده است

عنکبوت 69

کسانی که در راه خدا جهاد می کنند به راههای خویش هدایتشان می کنیم

انعام 165

 

اوست خدایی که شما را خلیفه ی زمین کرد بعضی را بر بعضی دیگر به درجاتی برتری داد  تا شما را در چیزی که عطایتان کرده بیازماید

 

 •همه ی قدرتها ونیروها را در دست جانشینان خود قرار داد ومسخر نمود تا  اسباب ترقی همنوعان ودرک لذت  وآسایش بشر فراهم گردد...

بقره 29

 همه چیز در زمین و آسمان را برای شماآفرید

21 روم

همسرانی از جنس خودتان برایتان خلق کرد

22 بقره

زمین را فرش شما قرار داد

انعام 97

ستارگان را برای شما راهنمایی در تاریکی قرار داد

یونس 67

شب راآرامگاه شما قرار داد

 

طاها 53

زمین را آرامگاه ما قرار داد

فرقان45

شب را پوشش شما کرد

غافر 61و قصص 73

شب و روز را برای شما قرار دادیم

ملک 23و سجده 9

برایتان گوش و چشم و دل قرارداد

یس 80

از درخت سبز آتش قرار  داد

 

15 ملک

زمین را  رام شما کرد

6 طاها

از آن اوست انچه  در زیر زمین است

•وقتی به زمین امر می کند می چرخد ومی گردد وبارور می شود ورونق می گیرد

ملک 15

اوست که زمین را رام شما کرد پس بر روی آن سیر کنید و از رزق خدا بخورید

مرسلات 25 و 27

آیا زمین را جایگاهی نساختیم25

ودر آن  کوههایی بلند پدید آوردیم و از آبی گوارا سیرابتان کردیم27

نحل 15

رودها و راهها پدید اورد شاید هدایت شوید

لقمان10

و از آسمان آب فرستادیم و ودر زمین هر گونه گیاه نیکویی رویاندیم

 5صافات

پروردگار مشرق هاست

 

الرحمن 17

پروردگار دو مشرق و دو مغرب

 

 •ویا امرمی کند ای آسمان پاره شو. دریده می شود

انشقاق 1

چون آسمان شکافته شود

  •یاهنگامی که  زمین را امر می کند تا قارون بلعیده  شود

قصص81

پس او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و در برابر خداهیچ گروهی نبود   که یاریش کند و خود یاری کردن خویش نمی دانست

 

 •ویا هنگامی که گفت ای دریا بشکاف . می شکافد و..

شعرا 63

پس به موسی وحی کردیم که عصایت را بردریا بزن  دریا بشکافت و هر پاره چون کوهی عظیم گشت

 •ویا هنگامی که به آتش امرمی کند تا سرد وسلام باشد

انبیا69

گفت ای آتش بر ابراهیم خنک و سلامت باش

 

 •ویا هنگامی که به مردگان امر می کند که زنده باشید

اعراف 57

ما ان  سرزمینهای مرده روان سازیم و از آن باران می  فرستیم و باران هر گونه ثمری را می رویانیم مردگان راهم اینچنین زنده می گردانیم شاید پند گیرید

 

روم19

زنده را از مرده بیرون آوردوو مرده را از زنده و زمین را پس از مردنش دوباره زنده می سازد و شما نیز اینچنین از گورها بیرون می آیید

 

بقره 260

ابراهیم گفت ای پروردگار من به من بنمای که چگونه مردگان را زنده می کنی

ملک15

چون ازقبر بیرون آیید ه سوی او می روید

یس79

بگو کسی آن را زنده می کند  که در آغاز آفریده است

حج66

اوست که شما را زندگی بخشید سپس بمیراند  و باز زنده می سازد

حج 7

شکی نیست خداهمه ی کسانی که در گور هستند  زنده می کند

 

علق 8

هر آینه بازگشت به سوی پروردگار توست

 

 

تغابن 7

کافران پنداشتند که آنها را زنده نمی کنند  بگو آری به پروردگارم سوگند  که شما را زنده می کنند  تا به کارهایی که کرده اید  آگاه سازند و این بر خدا آسان است

 

حج7

و نیز قیامت  خواهد آمد  شکی در آن نیست و خدا همه ی کسانی را که در گور انداخته زنده می کند

مریم 39

 

 •تمام خواسته هایش  شدنی است.هرچه بخواهد همان می شود

انعام 59

کلیدهای عیب نزد اوست  جز او کسی را از غیب آگاهی نیست  هر چه را که در خشکی و دریاست  می داند هیچ برگی از درخت  نمی افتد  مگر آنکه از آن اگاه است

بقره 90

خدا فضل و کرمش را به هرکس که بخواهد  می دهد

بقره 142

خدا هر که را بخواهد هدایت می کند

بقره 212 وال عمران 37 و رعد 26 شوری 19

خدا هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد

ال عمران 13و روم 5

خدا هر که را بخواهد یاری می کند

ال عمران 73و یونس 107

فضیلت به دست اوست  به هر که بخواهد عطا می کند

ال عمران 129 و مائده 18و فتح 14

هر که را بخواهد عذاب می کند

انعام 39و 88و یونس 25 و ابراهیم 4 نحل 93 قصص 56و فطر 8 و 23 زمر ومدثر 31

خد ا هر که را بخواهد گمراه می کند  و هر که را خواست به راه راست هدایت می کند

توبه 15 و27

و توبه را از هر که بخواهد می پذیرد

اسرا 30  و عنکبوت 62و روم 37 سبا 37 زمر 52 و 12 شوری

پروردگار تو هر کس را  خواهد گشایش دهد  یا تنگ گیرد

نور 21

هر که را بخواهد پاکیزه می سازد

عنکبوت 21  و 8 شوری

هر که را بخواهد عذاب کند  و بر هر که بخواهد رحمت اورد

49شوری

 به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می دهد

31انسان

و هر که را بخواهد  مشمول رحمت خود می کند

•جان ومال ودل و آبرو وعزت ولذت وذلت بشر درتسخیراوست

37 جاثیه

بزرگی در آسمانها و زمین خاص اوست  و اوست پیروز مند و حکیم

آل عمرا ن26

بگو   خدایا تویی دارنده ی ملک به هر که بخواهی ملک می دهی و از هر که بخواهی ملک می ستانی هر کس راکه بخواهی عزت می دهی  و هر کس را که بخواهی ذلت می دهی  همه ی نیکی ها به دست توست و تو بر هر کاری توانایی

 

زمر 42

خدا جانها را به هنگام مردنشان می گیرد

سجده 11

پس فرشته ی مرگ که موکل شماست شما را می میراند سپس به سوی پروردگارتان باز می گردید

انعام61

تا چون یکی از شما را مرگ فر رسد فرشتگان ما بی هیچ کوتاهی جان او را می گیرند

 

نسا139

کسانی که به جای مومنان کافران را به دوستی بر می گزینند  آیا عزت و توانایی را نزد آنها می جویند در حالی که عزت به تمامی از آن خداست

یونس 65

سخن آنها تو را محزون ساخت  عزت به تمامی از آن خداست

فاطر 10

هر که خواهان عزت است بداند عزت تمامی نزد خداست

 

 

 •اوکه به زنبوروحی می کند وبه باد امرمی کند تاخدمتگذار انسانیت باشد

نحل 68

آنگاه از ثمره ای بخور و از راه خشوع به راه پروردگارت برو  از شکم او شرابی رنگارنگ بیرون میاید  که شفای مردم در آن است و صاحب اندیشان را در آن عبرتی ست

 •می داند که چه کند تا پازل  بزرگی و فخر وکرامت  انسان کامل گردد

اسرا 70

ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم

مومنون  14

فتبارک الله احسن الخالقین

بقره 30 31 و

گفت آنچه من می دانم شما نمی دانید30

 نامهای چیزها را به آدم اموخت31

 

ص  72 و حجر 29

چون تمامش کردم و در آن روح خود دمیدم  همه سجده اش کردند

 

 

روم 30

به یکتا پرستی روی آور فطرتی ست که خدا  همه را بدان آفریده

انسان 3

راه را به او نشاندیم یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس

 

 •دربرابرمامورا نش توانایی هیچ مقابله ای نیست.

ال عمران 54

آنان مکر کردند و خدا هم مکر کرد و خدا بهترین مکر کنندگان است

30 افعال

آنگاه به یاد آور که کافران در باره ی تو مکر کردند  تا در بندت کنند یا بکشنت  یا از شهر بیرون کننند   آنان مکر کردند و خدا نیز مکر کرد

نحل 26

پیشینیان حیلت ساختند و  فرمان خدا  در رسید   و آن بنا را از پایه ویران ساخت و سقف بر سرشان فرود آمد

51 نمل

 

 •وبرای حفاظت ازخواص و اهل باور مامورانی از فرشتگان وآسمانیان وزمینیان گسیل می دارد تا حامی او باشند

انفال 17

شما آنها را نمی کشتید خدا بود که آنهارا می کشت و آنگاه که تیر انداختی او تیر می انداخت

 مریم 17

و ما روح خود را نزدش فرستادیم

24 مریم

کودک ندا داد پروردگاری از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت

مریم 25

نخل را بجنبان  تا خرمایی تازه چیده برایت فرو افتد

هود 69 و

قطعا  رسولان ما برای ابراهیم مژده آوردند  گفتند سلام گفت سلام  و لحظه ای بعد گوساله ای بریان حاضر شد

ال عمران   125

اگر پایداری کنید و پرهیز کار باشید  چون دشمنان تاخت آورند خدا شما را با  پنج هزار فرشته یاری می کند

بقره 3

آنان که به غیب ایمان می آورند و  نماز می گذارند

انعام 59

کلیدهای غیب نزد اوست  جز او کسی را از غیب اگاهی نیست  

 

مریم 30

کودک گفت من بنده ی خدایم  به من کتاب داده و مرا پیامبر کرده

 

اسری 1

منزه است خدایی که بنده ی خود را شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که گرداگردش را برکت دادیم سیر کرد تا بعضی از آیات خود را به او بنماییم

یونس 90

ما بنی اسرائیل را  از دریا گذراندیم    فرعون و لشگریانش به قصد ستم   و تعدی  به تعقیبشان پرداختند  چون فرعون غرق شد

 

صافات 10

شیطان که ناگهان چیزی برباید و ناگهان شهابی ثاقب دنبالش کند

طاها 20

بیفکندش ناگاه ماری شد که می دوید

حجر و74

شهر را زیر ورو کردیم و بارانی از سجیل برآنها باریدیم

طاها 40

ما تو را نزد مادرت برگرداندیم تا چشمانتش روشن شود و غم نخورد و تو یکی را بکشتی و ما تو را از غم آزاد کردیم

مگر انکه زدانه گوش می دادو شهابی روشن تعقیبش کرد

ملک 5

ما آسمان را با چراغهایی بیاراستیم و آن چراغها را وسیله ی راندن  شیاطین گردانیم و برایشان شکنجه آتش سوزان آماده کردیم

رعد 11

آدمی را فرشتگانیست که پیاپی به امر خدا از رو به رو و پشت سرش می آیند  و نگهبانیش می کنند

30 و 31 فضلت

فرشتگان فرود می آیند  مترسید و غمگین مباشید30

ما در دنیا دوستدار شما بودیم و در آخرت هم دوستدار شماییم31

 

61 انعام

اوست قاهری فراتر از بندگانش نگهبانانی برای شما می گمارد

 

10 انفطار

حال آنکه بر شما محافظانی گمارده شده اند

ذاریات 4

سوگند به فرشتگانی که تقسیم کننده ی کارهایند/.


- باسپاس بیکران از سرکار خانم مهندس نفع که در پانوشت و مستند سازی این اثرنهایت دقت ولطف را مبذول داشتند.* تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصارمولف محفوظ  می باشد

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۲)

با سلام و ادب
اول عذر می خواهم چون شاید برای شما مزاحمت داشته باشد
ولی سوال ام این است
که وقتی سربازان خدا را می خواندم شبهه ای در ذهنم آمد
سربازان خدا افراد مطیع و فرماندار حضرت حق اند ولی آیا شیطان هم مطیع امر خداست که وظیفه جدا کردن خبیث از طیب را در این دنیا بر عهده دارد؟
اگر صلاح می دانید تشریح نمایید 
پاسخ:
سلام
واذقلناللملائکه اسجدو لادم. فسجدوا الا ابلیس ابی.واستکبر وکام من الکافرین
وان لعنتی الی یوم الدین
ابلیس خرده هوشی داشت وبه خاطر همان خرده هوش مامور به تکلیف شد.
آنگاه ابا ورزید. وکافرشد.  حرفهایی هم زد که به تهدید علیه آدم ختم شد
ان الشیطان للانسان عدو مبین / برای انسان شیطان دشمنی آشکاراست. وخودش هم چندین بارگفت من ازآدم وآدمی زاده خوشم نمیاد.
اما خدا دوست انسان وبلکه عاشق انسان است/
منتهی حرکت شیطان دربدترین حالت برای خدا قابل فیلتر شدن هست
او انسان را می فریبد وخدا وند انسان رااز فقر فکری وذهنی  وعاطفی واقتصادی دور نگه می دارد
انسانی که با بلایی بنام شیطنت ابلیس  آزمایش میشود می فهمد که کید شیطان ضعیف هست
ان کید الشیطان کان ضعیفا
طبیعی است   لجبازی شیطان بخاطر خودشیفتگی اش بود وهست وهمین آثار درانسان قابل تعمیم است واگر انسانی خود را از مس ولمس شیطان وخبط های موازی با ابلیس دورنگه دارد دررنج وعذاب وبلایا گرفتار نمی شود
اما اگر انسان درمعرض تعارض وتعرض با شیطان واقع شد طبعا راه برای فرارش بازاست
به خدا پناه ببرد وخود را مطابق با نقشه ی اصلی فرمایش خدا از ابلیس دور نگه دارد.
خدا هم مدافع اهل باور هست. وبراش دفاع میکنه. لشکر فرشتگان می فرستد ویاریش می کند
شیطان بدون آنکه بخواهد  وتوانایی اش را داشته باشد اغلب ابزار سنجش ویال  سنگ محک خدا برای تعیین مرغوبیت جنس بشر بمنظور امتیاز گیری هایش واقع می شود
واینگونه است که شیطان خود در کمین خداست.
ومکرو مکرالله والله خیر الماکرین
نقشه ی راه خدا این است که شیطان را ازانسان دورنگه دارد. وعقل و خرد قدسی بشر را با سنگ محک  شیطان، مورد  آزمایش قرار دهد
-متن کامل ادامه مطلب را دریک مقاله مجزا منتشر خواهم کرد

ممنون
استاد از اینکه مطلب جدایی برایش پیش بینی می کنید بسیار متشکرم
ولی این مطلب من در کتاب الله شناسی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس سره جلد سه خواندم
شیطان در ذات وجود و فعالیت از خود استقلال ندارد و هستی و فعلش با خدا و امر خداست
و اصل وجودش امتحان بشر است و اگر نبود قابلیت ها و استعداد های بشر همانطور که شما استاد ارجمند شاهد مثال اوردید مخفی می ماند
و اینطور که من در یافتم شیطان در ماموریت اغوا و بارزسی انسان برگرفته از سوره اعراف 104تا 106بر اداراک ، عواطف و احساسات انسان وسوسه می کند و اگر خدا برای رشد بشر این را نمی خواست اصلا اتفاق نمی افتاد

پاسخ:
بله درست می فرمایید.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی