دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

آخرین مطالب

طرح اتحاد اسلامی

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۰۰ ق.ظ

توسعه فرهنگ وتمدن اسلامی با رویکرد اتحاد اسلامی

وحدت اسلامی  به عنوان بزرگترین آرزوی خدا و رسولش در جهان بینی امت اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

خورشید اسلام با رویکرد پیام صلح وآرامش جهانی با بعثت نبی اکرم  در مکه طلوع کرد ، وبا توسعه این هدف مترقی جهانی شد.

پس از رحلت پیامبر وانقطاع باب رسالت ،پیروان اسلام درروند رهبری امت اسلامی به چند فرقه تقسیم شدند واز آن پس، جنگها ونزاع ها وفساد وجنایاتی در لایه های مختلف امت اسلامی بروز کرد.که منجر به آسیب جدی  بر پیکره امت واحد اسلام گردید.

 بزرگترین عوامل این آسیب ها:

1-   برداشت نا صواب از قرآن وسیره رسول خدا

2-   عدم پایبندی به اصل گفتمان صلح ونزج نهال نوپای اسلام وجدی نگرفتن توصیه های نبی اکرم توسط  خواص.

3-   عدم تلاش برای حفظ پیکره امت واحده.

4-  اختلاف ورقابت  برسرگفتمان رهبری اسلامی.

5-   تغییر مطالبات امت اسلامی بر اثر خوانش جدیداز دین اسلام وتحریف در دین.

6-   انزوای خواص وعدم میانجی گری برای رفع شبهات وکدورت ها.

7-   تلاش برای ارتداد وقتل مخالفین درونی.ودشمنی با منتقدین با سیاست تکفیر وتفسیق.

8-   به بازی گرفتن قرآن واحادیث برای نیل به اهداف وتمنیات شخصی.

9-  جنگ های داخلی ثمره ی قشریگری وظاهر پرستی وانحصار طلبی .

10-هزینه کردن از اسلام برای تشکیلات وآبروی تشکیلاتی رهبران.

11-  جعل احادیث وروایات به صورت گسترده ورسوخ نااهلان به تفسیر قرآن.

12-  تحریک دشمنان خارجی برای نزاع بین ادیان وجنگهای بزرگ صلیبی و...

13-  تحریک دشمنان قسم خورده برای ایجاد مذاهب وفرقه های جعلی

 

اکنون پس از 1420سال انباشت اختلاف کلامی وفقهی و ا صولی،وحدت بین المسلمین  با  رفتار نا مطبوع برخی از علماورهبران  شیعه وسنی ، به راحتی امکان پذیر نیست.

فتوا وحکم به مباح بودن خون شیعیان از یک طرف وفحاشی به خلفا وناموس پیامبر وحکم به مرتد بودن رهبران اهل تسنن  از سویی دیگر دامنه آتش فراق را از هر نسل به نسل دیگر گسترده تر میکند.

متاسفانه صرف دسترسی به قدرت و رسانه ، بسیاری از علما و مروجین دینی در تلاشهای مذبوحانه خود از معبر منابر وشبکه های تلوزیونی اقدام به تخریب چهره اتحاد اسلامی  ودر نهایت تمام انرژی خود را برای اثبات حقایقی که هیچ وقت نسبت به هم اقناع کننده نیست.و بازده آن جز نفاق وکینه وبددلی نسبت به هم وفروپاشی انسجام اسلامی وفرصت طلبی دشمنان نیرنگ باز برای رخنه در این شکاف های ریز ودرشت است.

یکی از بزرگترین حرکت هایی که در قرن اخیر با آن مواجه هستیم. هتک حرمت مسلمات دینی امت اسلام است.هتک قرآن وهتک ساحت حضرت رسول امری بسیار رایج است که همه ساله با انتشار کتاب وداستان وفیلم وکاریکاتور ومقاله وبازیهای کامپیوتری و...امت اسلامی را به واکنش وا می دارد.

مسلمانان جهان با توجه به گستردگی جمعیت ، وتمرکزدر منطقه لولای سه قاره واحراز منابع مقتدراقتصادی وسیاسی،وتاثیر گذار بودن خدماتشان بر جهان، هنوز هم نتوانسته اند.بر این مشکلات فائق بیایند.بزرگترین دلیل عدم نیل به این توفیقات ، انحصار طلبی ومصلحت طلبی و منفعت طلبی است.

بطور قطع آزادی بیان منجر به این نخواهد بود که به مقدسات وآزادی آزادگان جهان  نقض شود.اگر کشورهای  اسلامی عضو سازمانهای بین المللی بجای اتلاف وقت خود بر سر بسیاری از منازعات بیهوده وگذرا بر سر تعیین وتصویب کنوانسیونها ومواد الحاقی به کنوانسیونها برای خاتمه دادن به هر گونه تعرضات وتوهین های مذهبی متمرکز کنند. بی تردید اقدام موثری برای مهارآتش  جنگها ی سرد وبرخورد تمدنها وکشمکشهای ومنازعات سیاسی ونظامی  صورت می پذیرد.

بسیاری ازکشورهای اسلامی در فکر ایجاد ارتش متحد اسلامی وبانک واقتصاد متحد اسلامی هستند، اما دلیل عدم توفیق رادر جاهایی غیر از تنش زدایی بین خود جستجو می کنند.داشتن مسلماتی چون اعتقاد به توحید ونبوت خاتم الانبیا و معاد یکسویه به نظر می رسد.و علما و مفتیان اسلامی درکنفرانس های  تخصصی باید هرچه بیشتر به سمت اتحاداسلامی ورفع تنش درونی وسلائق فی ما بین اقدام نمایند.همچنین نیاز کشورهای اسلامی به خیزشها وحرکت های اسلامی تحت لوای بیداری اسلامی بسیار ضروری ومناسب به نظر می رسد. تلاش و همت این خیزش ها می تواند بیدارگر اذهان به خواب رفته و دستگیر و یاور محرومان باشد.

البته خیزشهای اسلامی که به صورت دائم ویا پاره وقت در خدمت آزادی ورهایی از استعمار وبردگی واعتلای اسلامی  اقدام به فعالیت می کنند، بعضا خطرشان از دشمنان اسلام بیشتر است.

آفت هایی که خیزشهای اسلامی را به چالش کشیده است، بی تردید خانمان سوز وبرانداز است.

برخی از آسیب های رایج خیزش های اسلامی  شامل:

1-  تاکید بر اجرای شریعت در بخشهای زندگی وفراموشی سایر حوزه ها.

2-   قشری گری وسطحی نگری در فهم شریعت.

3-   گسست از علما، اندیشمندان و روند اجتهاد اصیل ومترقی.

4-  خود شیفتگی وانحصار گرایی براساس  اجتهادات ناصواب.

5-   شیفتگی وپذیرش برخی از دیدگاه های غربی به نام نو اندیشی اسلام.

6-   گرایش به خشونت وتروریسم.

7-  دگماتیسم سازمانی ومصلحت گرایی تشکیلاتی (علنی و یا بانقاب).

8-  یاس ونومیدی وکاهلی وجمود ورکود.

 با علم به این حقیقت درمی یابیم که امت اسلام نیازمند به همدلی برای سازماندهی فعالیتهای جهانی است . رهبران وعلمای جهان اسلام باید به فکر اتحادیه کشورهای اسلامی با رویکرد اقدامات چند وجهی در حوزه سیاسی واقتصادی و... مشخص باشند تا بتوانند ازامنیت بالاتری برخوردار شوند.

امنیت اقتصادی و سیاسی ونظامی امری است که کشورهای اسلامی با آن بیگانه شده اند. وما امت واحده نیازمند به اقتصاد و رفاه واحدی هستیم که در مقابل صعوبات، پشتوانه امت اسلام باشد.ودر کلان سیاستهای بهداشت ودرمان و دارو .فرهنگ و تمدن.اقتصاد وتولید و بازار کار ومصرف تعریف شده ای  داشته باشیم.

آفتهایی که سازمان فعالیتهای متحد اسلامی را مخدوش می کند:

1-  توسعه طلبی تبعیض گرایانه برخی از علما و رهبران دینی بر سر منافع وتمنیات شخصی.

2-    کشمکش درون سازمانی برای احرازهرم تشکیلات

3-  کشمکش برای ادا وترویج سلائق بومی ومذهبی

4-  انزوای اندیشمندان ونخبگان با رفتار سرد و سیاسیون.

5-  انحصار طلبی احزاب  وسلائق داخلی بر سرمصوبات کلان.

 برای برون رفت از این نقائص باید ابتدای امرمدارای منجر به  انصاف وچشم اندازهای آرمانی امر را اولویت بخشید. وفضای  ابقای حرکت را باز نگه داشت واز افراط و تفریط و پرداختن به حواشی وسلائق چالش بر انگیز دوری جست.وبه مشترکات وآرمانهای مشترک پرداخت وتلاش همه جانبه برای جذب نخبگان وحمایت طلبی از توده ی مردم را رونق بخشید.و بیداری اسلامی را تحکیم بخشید وامت اسلامی را برای رستاخیز بزرگ اسلامی تربیت وترغیب نمود.که همه این موارد با تلاش همگانی همه سران کشورهای اسلامی بویژه علما ونخبگان آن کشورها موثر واقع می شود.

انتظار می رود با گسترش حضور و تعاملات نسل جدید مسلمانان درعرصه های علمی وفرهنگی واجتماعی واقتصادی ، رهبران وزعمای دینی تلاشهای عملی بیشتری را برای اتحاد وانسجام اسلامی بروز دهند.وبا تنسک به مشترکات دینی سایه جمود وخشونت را از گَرده ی امت اسلام بردارند وبرای توسعه فرهنگ وتمدن اسلامی واشاعه پیام صلح جهانی همت گمارند وچهره ی زیبا وواقعی اسلام راجهان  بشناسانند.

دوام توفیق و عزت و سلامتی همه خادمان به اسلام  و مسلمین را از ذات اقدس ربوبی خواهانم.

                  

حمیدرضا ابراهیم زاده 

براساس طرحی ازاتحاد اسلامی

1382/1/5 شیراز

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۱)

«آزادی حقیقی عبارت است از رها شدن از دیگران و رها شدن از خویشتن؛ با چنین تعبیری از آزادی، می‌توان آزادی را نامحدود دانست، زیرا آن نوع آزادی که با آزادی دیگران تداخل پیدا می‌کند «نفس‌پرستی» و پیروی از هواهای نفسانی است( و در واقع آزادی نیست)» و با این تصور از آزادی از نظر امام موسی صدر: «آزادی برترین ساز و کار فعال کردن همه توانایی‌ها و ظرفیت‌های انسانی است». امام موسی صدر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی