دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

نفدی برتلاشهای صفویان

پنجشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱ ب.ظ

نقدی برتلاش های صفویان

تاریخ باگذشته زمان نگاشته میشود،واحوال واقعی ملت ها وزمامدارانشان وحکومتهانیزبا نشست غبار زمان به سادگی وشفافیت قابل تحلیل وبررسی است.

درعهدصفویان پس از اقتدار نسبی شیعیان بر حکومت وکشور،پس از چندقرن  سرکوبی وخاموشی،سازمان حکومت شیعی باپیش نیازهای درخور توجهی چون تداوم راه امامان معصوم وحکومت قرآن وسیره ی نبوی  سامان دهی شد.سقوط پی در پی سلسله هاونظام های مبتنی برحاکمیت دینی،باکودتاها،بدلیل ظلم خلفا و پادشاهان ونا بسامانیهای اقتصادی ونارضایتی مردم ازحکومت بعلت فقروفشارفاقه اقتصادی ومعیشتی وانحرافات اعتقادی واستضعاف همه جانبه ی ملت  توسط حکام باعث بروز کودتاها وتغییر حکومت ها میشد.

درعصراقتدارصفویان بر مملکت ،علیرغم میل بسیاری از علما ودانشمندان وبزرگان آن عصر ،متاسفانه تاویل گرائی وتفسیر به رای وحتی دست بردن درروایات وخلق احادیث بسیار جنون انگیز بمنظور استحکام  و مشروعیت حکومت ،واردساحت حریم مقدس تشیع علوی شد.انحرافاتی که بصورت آئین نامه ی مدون   شکل گرفت وسیادت قلابی وامام زادگان ومعصوم زادگان فاقدسابقه یکی پس از دیگری شناسنامه دار شدند.همزمان سیاست تکفیر وتفسیق مخالفان  ومنتقدان نیز مطابق عملکرد اسلاف سابق وعلمای متعصب وافراطی اهل تسنن به منظورپی ریزی واستحکام شاکله ی حکومت   جدید التاسیس شیعی جریان یافت ریه های فرهنگی واعتقادی مردم بویژه شیعیان باافکار انحرافی ومرموزخرافی مسموم شد.کتاب های عجیبی چون انوار نعمانیه واسرار آل محمد تدوین و.شاهکار هایی همچون روز رفع القلم روز نهم ربیع ونمایش احمقانه ی عمر کشی..وهمچنین برخی اززیارتنامه ها وادعیه هاوکتاب های دعا وعلوم غریبه در این مسیربه سمت حکومت وملت  پاگشا شدند.

بنظر میرسد باکند وکاوی بر احوال کتاب ها ونویسندگان وعلماوحکام جائرآن عصر ،به روشنی  می توان به عمق انگیزه های تلافی جویانه وعقده گشایانه وهوچی گری های گروهی تند رو برای تصلب قدرت وحکومت را دریافت. که به نام تشیع راستین وبه کام   شاهان وبرخی از علمای وقت پی برد.

به علاوه سیرخلق احادیث جعلی وشرح بر روایات ونوشتن تفاسیر آن قدر متعصبانه وکور بود که گاه مولف  تالیفات قبلی خود را رد میکردودر حوزه ی امام شناسی ومهدویت نیز به بروز مدعیان ظهور   وتشکیل نحله های   صوفیانه وعارفانه  گردید.

تاریخ سازی وجعل تاریخ واقعی ونسب سازی وجعل انساب باانگیزه ی مظلوم نمایی وجلب محبت ونظر عام وغلودراحوال نخبگان وصحابه ودراویش و... به چینش مخصوص که حاکی از نبرد روانی مدون به منظورتسلط بر ملت وامت اسلامی وسرکوبی مخالفان  رونق گرفت.

باهمه ی این اوصاف شاهان صفویه چندان به ظواهر شریعت پایبند نبودند.وباتکیه بر مسلک برخی ازصوفیان التزام بر ظاهر شریعت راشرک می دانستند..وچون پشتوانه ی فتوایی بالایی هم برحکومت شان استوار بود ، درظاهر وباطن مبادرت به میخوارگی وافراط در زن بارگی ورفتارهای خلاف اخلاق  می کردند وتعلق خاطر وارادتی خالصانه به بسیاری از مکروهات نشان میدادند.وعلمای جیره خوار ومفتیان مفت خور  نیز به گناهان ایشان صبغه ی مذهبی میدادند.که مطالعه احوالشان هر سلیم العقلی را به   تحییر وا میدارد.

همزمان پایه های اجتماعی اعتیاد به تریاک در این عصر چیده شدوبقولی این مصیبت گریبان گیر باعث مرگ  شاه سلیمان صفوی  براثرافراط درمصرف تریاک درسال 1105هجری گردید.همچنانی که مرگ پدرش نیز به همین علت در گمانها نقش بسته بود.درهرصورت بدعت های فراوانی درحوزه فرهنگ  شیعی وارد شد.که منجمله پاک سازی قسمتی از حافظه ی تاریخ شیعی وجعل وقایع که در غالب تالیفات عامدا وعالما وارد جرگه  اجتماع شد.در حوزه تاریخ وواقعه ی عاشورا تحریفات بسیارو فراوانی در ساختن اشخاص  ورشادت ها و... بصورت مقتل ومرثیه وشعروارد شده است.ازجمله کتاب روضة الشهدا که حاوی مراثی عاشورایی ومقتل امام شهدا ست مملو ازخرافات وتحریفاتی است که تداوم کاربرد این اثر می تواند باعث تمسخر حادثه ی عاشورا گردد.این کتاب فرهنگ وفولکوری را برای پاسداشت مقام سید الشهدا اختراع کرد که بیشترین صدمه را به نام ومرام امام حسین وارد می کند. که البته سینه زنی های مرسوم امروزی نیز بر همین مبنا خلق شد.

در تفسیر قران وکتاب های حدیثی نیز تحریفات نا معقول وسیاه بازی هایی بوجود آمدند که موهن و خلاف فطرت وعقل سلیم  بوده وهمینطو روهن اسلام هستند.

درماده ی تاریخی  ولادت وشهادت ومدفن بعضی از ائمه تاریخ ومکان واحدوجود ندارد بویژه ولادت حضرت باقر العلوم وشهادت  سید الساجدین وحضرت زهراومکان قبر حضرت بتول.نقل  قولهای متناقض ونا معقول در همه ی حوزه های معصوم شناسی وجوددارد.

غالب کتب آن عصر متاسفانه با غلو ودغل های فراوان به حریم تشیع وارد شده اندکه انگیزه ی آن با دید خوش بینانه می تواند دوستی جاهلانه وبه هر قیمت سخیفی است که تشیع آن راتحمل می کند وامروزه با  بصیرت نافذ علما در حال نقد وبررسی وحذف از ساحت مقدس علوم شیعی است.

بالطبع بزرگانی چون شیخ بهایی   نیز درصدد اصلاحات بر می آمدندوهزینه ی گزافی چون تکفیر وتفسیق عناصر تحریف را می پرداختند.بامطالعه تاریخ برخی از ابعاد انحراف ستیزی آن بزرگواران نیز قابل تحقیق است.

البته باتوجه به آن همه تحمیق ورواج خرافه وتخدیر افکار عمومی  فرقه ی های بابی وبهایی در سالهای بعد  شاکله مند شدندومیتوان دریافت که شالوده ی بهائیت مرسوم فقط با جوسازی ها وتالیفات کتب خرافی ومنویات علمای منحرف آن زمان ،چیده شده است.که باب بابیت برای سالها بعد گشوده شد وامر رابر برخی از فرصت طلبان وساده لوحان مشتبه ساخت که خود راتا مرتبه ی الوهیت ترفیع دادند...

اساس وشالوده ی هر پروتز وانحرافی ریشه در تعصب خشک وظاهر پرستی آن حرکت دارد. بیگمان صفویان باعث بروز خرافات بسیاری در حوزه ی امام شناسی وبویژه مهدویت بوده اندومنابع روایی فراوانی را بمنظور ترویج  شیعه ی صفوی جعل کردند تایک جریان خرافی بماند .اما بنظر میرسد که آنها می توانستند باتکیه بر اصل صداقت وصلابت وصفا اولین حکومت شیعی راسازماندهی کنند که درآن اقتدار فساد رابه ارمغان نیاورد.1

                                                         

حمیدرضا ابراهیم زاده                   

 اردبیل    اول مرداد1389

1-      کتابها ومنابع ذکر شده در صورت لزوم ارائه خواهد شد.


-* تمام حقوق مربوط به این اثر درانحصارمولف محفوظ می باشد

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

روح وبحث تناسخ

سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۲۴ ب.ظ

متن مصاحبه

 

تفکر ما (شیعه ) در مقابل تفکر تناسخی ها بر اساس ادله شیعه (کتب اربعه و ... ) در مورد تعالی روح چگونه تحلیل می شود ؟

 

 

بنام حضرت سلام

می فرماید که:

یسئلونک عن الروح

قل الروح من امر ربی

وما اوتیتم من العلم الا قلیلا- سوره اسرا 85

 یکی ازاوامر ربانی حضرت  خدا روح است دانشی که گشایش چندانی روی آن صورت نپذیرفته است وباید گفت  زوایای پنهان وتاریکی از دنیای روح وجود دارد که با توجه به عدم  وجود نور دانش براین زوایا امکان دقت نظر ویا قطعیت نگاهها درآن موجه نیست.

حکایتی در بحث عالم ایجاد وناشناخته ها وابواب  حکمتهای  خدا اززبان خودش وجود دارد که دلم نیومد تعارف نکنم علاقمندان دراین ایام تدبر  درقرآن وشکوه نزول باران تدبر ازآن غافل باشند. دقتی روی این آیه داشته باشید که فرمود

الا له خلق والامر/اعراف54

نظم وانضباطی درعین اختلاط مفاهیم وجود دارد به مثابه تشکیل سلولها ومولکولهای   بی قواره  وعجیب  بافت گیاهی در تشکیل سازمان یک گل.

 انتظارما  از فهم غالب مباحث حوزه ی روح متاسفانه کالبدی است. فقط خواب وبرزخ هست که حلال مشکلات فهم روحانی میشود

واز نشانه های خدا خواب انسان ودنیای رویاهاست.

وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُکُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَسْمَعُونَ ﴿ روم: ٢٣﴾

آزادی روح. اصالت روح . تمنیات روح وهمه  ی احوالات روح دقیقا در ضمیر ناخودآگاه ما بویژه خواب محرز است

 انسان موجودی کاملا ناشناخته است. چون همواره درحال ترمیم وتکامل هست از تونل رحم های متعددی عبور می کند تا روحش تربیت شود.تا ازپیله ی کوچک کالبدش برهد وپر پرواز بگشاید

وخواب اشل کوچکی از همین پروازهاست. بدلیل اقتضائات تکاملی  ومجموعه مختصات خاص روح بشری  هیچوقت روح شخصی در هیبت روح وکالبد دیگری متشبث نمی شود

همه ی افسانه هایی که درباره ی تناسخ موجود است برخواسته از  ذهن حسابگر کالبدی بشریت ماجراجوست

اساسا موضوع تناسخ  درتعارض با تکامل است و قدر متیقن تکامل دارای فصلهایی از رشد وحرکت ونتیجه یابی وفرجام مقبولیت طلبانه است.

 قطعا هرفرد سلول وبخشی  از ماجرای این آفرینش بزرگ است ونمی تواند بجای دیگر پاسخگوی نمو وتعالی حرکت ویا عدم حرکت دیگری باشد

منشا سلولی کالبد بشرهم این را نمی پذیرد که تکامل نپذیرد  وسنگ وآهن وار زیست کند

روح بشر شاکله وهسته ی تشکیل دهنده ی  بود ونبود ومنشا جان  دربشر است.

موجودیت هر فرد به هویت و عصاره درونی آن کالبد مبتنی است و کوزه خاکی هرانسان در خود مچینگ وپردازشگر و ابزارهای شناختاری خاص خودش را دارد و قابل رشد وترقی واکتیو شدن هم هست

 سوره مومنون آیات84تا118 مبحث رفتار معاد با روح را مطرح می کند وبرای آن پرسش و جزا قائل است

بدیهی است که با مطالعه همین33 آیه ی مذکور نشانه های جالب وحتی  پیشگویی کننده وار به بشریت کنجکاو ومردد اهدا می کند

به علاوه زیبایی خاصی هم در بافت عباراتش دارد  بنگرید به واژه سیقولون لله/ بطور قطع این  آیات راهگشای بسیاری از پرسشهای پیرامون حوزه روح وفرجام ان است

 

-          حمید رضا ابراهیم زاده

15تیر1394

 

تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ می باشد

  • حمیدرضا ابراهیم زاده