دایره مینا

منتخب آثار وپژوهشهای دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار وپژوهشهای دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

مجموعه مقالات. اشعار وآثار علمی .پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی دکتر حمیدرضا ابراهیم زاده

سلام بربزرگواران همدل وهمراه

به مردم ومیهنم علاقه دارم
دین وادیان را درخدمت انسان می پندارم
ازسالوس وریا وبی صداقتی و مداحی متنفرم
به گل وطبیعت بکر. به دریا و آب وباران علاقه دارم
به کتاب وقلم ومطالعه بی نهایت علاقمندم

بااینکه جامعه شناسی خواندم.اما به هنروادبیات وشعر وغزل واسب وتارونی ورنگین کمان وبادصبا دلبستگی دارم