دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

آخرین مطالب
سلام بربزرگواران همدل وهمراه

به مردم ومیهنم علاقه دارم
دین وادیان را درخدمت انسان می پندارم
ازسالوس وریا وبی صداقتی و مداحی متنفرم
به گل وطبیعت بکر. به دریا و آب وباران علاقه دارم
به کتاب وقلم ومطالعه بی نهایت علاقمندم

بااینکه جامعه شناسی خواندم.اما به هنروادبیات وشعر وغزل واسب وتارونی ورنگین کمان وبادصبا دلبستگی دارم